Regels en Voorwaarden

The Beauty Club

 Salon regels

The Beauty Club is een professioneel medisch schoonheidsinstituut, gevestigd in het gezondheidscentrum Emmahof. Het medisch aspect vindt zijn oorsprong onze opleiding, wij zijn geschoold Medisch Schoonheidsspecialist Dermatologie.

Om wederzijdse verwachtingen te kunnen waarborgen zijn deze salonregels opgesteld;

Roken is in het pand niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Mits tijdig gemeld, kan een afspraak verschoven of geannuleerd worden. Mocht om een reden de afspraak verschoven of geannuleerd worden kan dit, mits tijdig; .

  • Afspraken kunt u tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren en kunt u tot 24 uur vooraf kosteloos wijzigen, binnen 2 weken van de oorspronkelijke datum van de afspraak. Annulering en wijziging kunt u uitsluiten telefonisch aan ons door geven!
  • Bij annulering binnen 24 uur van de geplande afspraak zal standaard 40 euro in rekening worden gebracht.
  • Bij niet juist annuleren van een intake, huidanalyse en huidscan zal er een bedrag van 25 euro in rekening worden gebracht.
  • In het geval dat de klant niet op de afgesproken tijd aanwezig is, zal de behandeling worden verkort en de volledige kosten van de ingeplande behandeling in rekening worden gebracht, mits deze de 30 minuten niet overschrijdt. In het geval, dat een klant meer dan 30 minuten te laat aanwezig is zal de volledige ingeplande behandeling in rekening worden gebracht.

Bij het maken van een afspraak bij The Beauty Club gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u zich afmelden per telefoon, ons telefoonnummer staat vermeld bij onze contactgegevens.

Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben, dan vernemen wij dit graag en zullen wij proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Voor uw en onze kwaliteitswaarborging is The Beauty Club geregistreerd ANBOS lid, waarbij u zich, in geval van een onderling onoplosbaar geschil, kunt richten tot een onafhankelijke geschillencommissie.

Verder zijn de algemene voorwaarden van kracht.

opandere ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche; In deze Medisch Schoonheidsinstituut The Beauty Club te Vlaardingen;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

Client/Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 0600, 2509 LP Den Haag;

ARTIKEL 2 – Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidsinstituut en een cliënt waarop medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3 – Inspanningen schoonheidsinstituut
Het schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het Schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

ARTIKEL 4 – Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidsinstituut 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.  Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.  Indien de cliënt na twintig minuten nog niet op de afspraak aanwezig is mag het schoonheidsinstituut het gehele bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Het schoonheidsinstituut mag de verloren tijd voor het verstrijken van de twintig minuten inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium in rekening brengen. Het schoonheidsinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

ARTIKEL 5 – Betaling
Het schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en/of brochure en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.

ARTIKEL 6 – Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet het schoonheidsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidsinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

ARTIKEL 7 – Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

ARTIKEL 9 – Garantie 
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij het schoonheidsinstituut gekocht product, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

ARTIKEL 10 – Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten uit moedwil of onzorgvuldigheid beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 11 – Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het schoonheidsinstituut en de behandelende schoonheidsspecialiste. Het schoonheidsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Het Schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, welke voortvloeit uit het ANBOS lidmaatschap. Indien een behandeling is gedaan, kan de klant geen aanspraak meer maken op restitutie van het betaalde geld en zal er altijd gekeken worden naar een andere passende oplossing.

ARTIKEL 12 – Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 13 – Recht
Op elke overeenkomst tussen het schoonheidsinstituut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club. Medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Medisch schoonheidsinstituut The Beauty Club bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

‘Huid & permanent make-up instituut

Mountain View

ADRES

Huid & permanent make-up instituut
“The Beauty Club”
Hoflaan 43 M
3134AC Vlaardingen
Tel: 010-8417889
info@thebeautyclub.nl

Bereken uw route:

Volg ons hier

Leuk dat je erbij bent! Kijk je met ons mee?

            

Besluit jij bij The Beauty Club na jouw kennismakingsbehandeling het traject te volgen van 5 behandelingen om binnen 120 dagen een mooie, stevige gladde en egale huid zonder huidproblemen te krijgen? Dan ontvang je de starters set t.w.v. 79,50 aan producten cadeau! Maak nu snel een afspraak voor een kennismakingsbehandeling.